news

Cần phải có xét nghiệm phát hiện kháng thể COVID19

June 11, 2020

Antibody tests have been heralded as a crucial weapon in the battle against the Global pandemic. Các xét nghiệm kháng thể đã được coi là một vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu. But why? Nhưng tại sao? These are serological tests that determine whether a person has had Covid19 & then recovered; Đây là những xét nghiệm huyết thanh xác định xem một người đã bị Covid19 và sau đó đã hồi phục hay chưa; they differ from diagnostic tests that simply show whether a person is infected at the time of testing. chúng khác với các xét nghiệm chẩn đoán đơn giản chỉ ra liệu một người có bị nhiễm bệnh tại thời điểm xét nghiệm hay không.

 

They do this by searching for proteins called antibodies in the blood stream. Họ làm điều này bằng cách tìm kiếm các protein được gọi là kháng thể trong dòng máu. Antibodies are produced by the immune system's B cells when they are activated due to the presence of a particular foreign pathogen's antigen; Kháng thể được tạo ra bởi các tế bào B của hệ miễn dịch khi chúng được kích hoạt do sự hiện diện của kháng nguyên của mầm bệnh đặc biệt; antibodies specifically target certain antigens on the pathogen. kháng thể đặc biệt nhắm mục tiêu kháng nguyên nhất định trên mầm bệnh. Having antibodies against the SARS-CoV-2 virus, which causes Covid19, means a person's immune system will, in theory, be able to identify, target & fight off the infection if the person is re-infected. Có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, gây ra Covid19, có nghĩa là hệ thống miễn dịch của một người, về mặt lý thuyết, có thể xác định, nhắm mục tiêu và chống lại nhiễm trùng nếu người đó bị nhiễm lại. The precise strength of the immunity these antibodies confer to infected people is still unknown. Sức mạnh chính xác của khả năng miễn dịch mà các kháng thể này truyền cho người nhiễm bệnh vẫn chưa được biết. A program including Antigen & Antibody testing helps lower anxiety for employees having to return to work. Một chương trình bao gồm xét nghiệm Kháng nguyên & Kháng thể giúp giảm bớt lo lắng cho nhân viên phải quay trở lại làm việc. It helps to confirm to those who “think” they've had it, but probably haven't or those who may not know they've had it, but they have. Nó giúp xác nhận với những người mà Nghĩ rằng họ đã có nó, nhưng có lẽ họ chưa biết hoặc những người có thể không biết họ đã có nó, nhưng họ có. It gives employers confidence to make informed decisions & follow guidelines. Nó mang lại cho nhà tuyển dụng sự tự tin để đưa ra quyết định sáng suốt và làm theo hướng dẫn.